Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

II projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

piątek, 17. stycznia 2014, autor: Andrzej Kania

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił" jest zintegrowanym projektem inwestycyjnym realizowanym w głównym obszarze wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 tj.

- Polsce, Podregionie krośnieńsko-przemyskim województwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim – mieście Lubaczów i Gminie Lubaczów

oraz

- Ukrainie w rejonie jaworowskim oraz w mieście Nowy Rozdił w rejonie mikołajewskim, w obwodzie lwowskim.

Miasto Lubaczów oraz gmina wiejska Lubaczów położona są w południowo – wschodniej części kraju , we wschodniej części województwa podkarpackiego.

Miasto Lubaczów stanowi centrum powiatu lubaczowskiego, odległość drogowa miasta do najbliższego przejścia granicznego w Budomierzu wynosi 10 km, odległość miasta do stolicy województwa Rzeszowa wynosi 91km.

Gmina Lubaczów – jest gminą wiejską, w skład której wchodzi 23 sołectwa. Siedzibą gminy jest miasto Lubaczów.

Region jaworowski położony jest w zachodniej części obwodu lwowskiego, centrum administracyjne regionu stanowi miasto Jaworów. Rejon od zachodu graniczy z Polską (gminą wiejską Lubaczów), od wschodu z Miastem Lwów. Odległość drogowa stolicy regionu, do najbliższego przejścia granicznego w Korczowej wynosi 19 km, do przejścia w Hruszew - Budomierz 42 km a od stolicy obwodu – Miasta Lwów - 54 km.

Miasto Nowy Rozdił – miasto położone jest we wschodniej części rejonu Mikołajewskiego w obwodzie lwowskim, odległość do przejścia granicznego w Korczowej wynosi ok. 130 km a od stolicy obwodu 57 km.

Celem ogólnym projektu jest stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach pogranicza polsko ukraińskiego oraz pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych.

W celu poprawy problemowej sytuacji Partnerów sytuacji konieczne jest podjęcie różnorodnych przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność inwestycyjną obszarów po stronie polskiej i ukraińskiej prowadzących do pozyskania nowych inwestorów, których obecność pozwoliłaby między innymi na dywersyfikację miejscowych gospodarek i tworzenie nowych miejsc pracy. Jak wskazują badania prowadzone w celu poznania motywacji przedsiębiorców podejmujących decyzję o lokalizacji firmy, podstawowym warunkiem decydującym o ulokowaniu przedsiębiorstwa w danym miejscu jest odpowiednia infrastruktura, a więc wyposażenie obszaru w media (gaz, prąd, woda, kanalizacja, telefon, Internet). Równie istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną obszaru jest jego dostępność komunikacyjna. Przedmiotowy projekt ma na celu udostępnienie komunikacyjne oraz techniczne strefy aktywności gospodarczej dla potencjalnych inwestorów po stronie polskiej oraz rekultywacje terenów po stronie ukraińskiej oraz opracowanie dla tych terenów konkretnych pomysłów w kierunku podjęcia dalszych działań. Projekt „ Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił" ma zadanie rozwiązać lub ograniczyć większość z wymienionych powyżej problemów. Budowa infrastruktury drogowej do terenów aktywności gospodarczej przyczyni się do poprawy jej dostępności komunikacyjnej, a to wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej tych terenów dla potencjalnych inwestorów. Zachęci to przyszłych inwestorów do lokowania swojej działalności na tych terenach i spowoduje wzrost liczby miejsc pracy oraz spadek bezrobocia. Utworzenie dostępnej komunikacyjnie strefy aktywności inwestycyjnej przyczyni się do powstawania nowych zakładów pracy, przez co poszerzy się lokalny rynek pracy. Może to zachęcić młodych, wykształconych ludzi do pozostania w mieście i podjęcia w nim pracy.

Stan istniejący Rejon Jaworowski i Miasto Nowy Rozdoł

Wydobycie siarki w Nowym Rozdile na powierzchni ok. 3 tys. ha dokonywane przez państwowy zakład górniczo-chemiczny „Siarka" spowodowało szereg problemów ekologicznych, a mianowicie:

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego siarkowodorem, gazem siarkowodorowym i pyłem siarkowym;

- zrzucanie do transgranicznej rzeki Dniestr zanieczyszczonych kwaśnych oraz wysokozmineralizowanych wód;

- wyczerpanie zapasów wody pitnej;

- uaktywnienie procesów osuwiskowych w pobliżu miejscowości;

- nagromadzenie odpadów (fosfogipsu, siarki, odpadów z wzbogacania etc.),

które wywołują stałe napięcie społeczne wśród mieszkańców Nowego Rozdołu i terenów przyległych.

Stan istniejący Miasto Lubaczów

Obecnie tereny inwestycyjne (wytwórczo – składowe) Miasta Lubaczów nie są skomunikowane z układem transportowym miasta. Dojazd na te tereny odbywa się drogą gruntową. Tereny inwestycyjne miasta zajmują około 60 ha i są miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego przeznaczenie pod usługi, handel oraz przemysł. Od strony wschodniej i północnej teren ten jest ograniczony granica administracyjną miasta z Gminą Miejską Lubaczów, a szczegółowo ze wsią Młodów. Od strony zachodniej do tego terenu przylega do linii kolejowej PKP Munina – Bełżec.

Stan istniejący Gmina Lubaczów

Istniejący odcinek drogi 0,890 nawierzchnię kamienno – haszową. Droga posiada liczne wyboje i koleiny na całym odcinku występują spękania poprzeczne i podłużne. Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna.

Projektowana droga położona jest w terenie falistym. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalno - gospodarczej Gminy Lubaczów, (szerokość korony drogi od 5.00m do 7.00m). Droga gminna łączy miejscowości Basznia Dolna i Basznia Górna. Pobocza są nieregularne i zawyżone.

Na zakres projektu „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił „ składają się takie działania jak:

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Lubaczów - podstrefa Lubaczów

-  budowa drogi miejskiej 0, 800 km - infrastruktura drogowa oraz instalacja wodno-kanalizacyjna dla terenów ulokowanych przy ul. Technicznej w Lubaczowie

2. Przywrócenie aktywności gospodarczej na terenach posiarkowych w Basznie (Gmina Lubaczów) - budowa 2 odcinków infrastruktury drogowej:

a) Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna- ulica Kolejowa km 0,890 km

b) Przebudowa drogi gminnej Basznia Górna – Huta Kryształowa km 4, 490

3. Rekultywacja terenów w Jaworowie. (40 ha)

4. Rekultywacja/oczyszczenie terenów zdegradowanych terenów w Mieście Nowy Rozdil (46,4 ha).

5. Analiza/badanie oczekiwań inwestorów zewnętrznych oraz potencjału terenów Miasta i Gminy Lubaczów.

6. Analiza strategiczna zrekultywowanych obszarów oraz stworzenie koncepcji dla parków przemysłowych w Rejonie Jaworowskim oraz Mieście Nowy Rozdil.

7. Studium wpływu planowanych parków przemysłowych na regionalną i przemysłową politykę i dostępność terenów przyległych.

8. Analiza scenariuszy i sposobów rozwiązaniu problemu usypisk popiołu z obwodów Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego, z uwzględnieniem możliwości rozwoju przedsiębiorstw w planowanych parkach przemysłowych.

9. Opracowanie biznes planów dla parków przemysłowych w Jaworowie i Nowym Rozdile.

10. Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzennego parków przemysłowych w Nowym Rozdile i Jaworowie.

11. Przygotowanie technicznej i kosztorysowej dokumentacji projektowej budowy drogi w Nowym Rozdile dla udostępnienia terenów planowanych parków przemysłowych.

12. Analiza optymalnych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju infrastruktury parków przemysłowych (Jaworów i Nowy Rozdil).

13. Powołanie Agencji Rozwoju Regionalnego- wspólne działanie Miasta i Gminy Lubaczów

14. Stworzenie lokalnych agencji rozwoju gospodarczego w Nowym Rozdile i Jaworowie (zatwierdzenie podmiotu prawnego, remont pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń, funkcjonowanie centrów podczas całego okresu realizacji projektu).

15. Seminaria szkoleniowe dla kadry władz lokalnych oraz przedstawicieli lokalnych NGOs. (Ukraina)

16. Specjalistyczne szkolenia biznesowe dla pracowników Gminy i Miasta Lubaczów oraz przedstawicieli lokalnych NGOs i organizacji otoczenia biznesu w zakresie aktywności stref gospodarczych, pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, publiczno-prywatnego partnerstwa – MODUŁ I Investor Relations (Relacje Inwestorskie).

17. Specjalistyczne seminaria biznesowe dla pracowników Gminy i Miasta Lubaczów oraz przedstawicieli lokalnych NGOs i organizacji otoczenia biznesu w zakresie aktywności stref gospodarczych, relacji z inwestorami, publiczno-prywatnego partnerstwa – MODUŁ II Skills Development (rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych)

18. Stworzenie przygranicznej polsko-ukrainskiej sieci obszarów parków przemysłowych- wspólne działanie z partnerami.

19. Stworzenie i utrzymanie stron internetowych promujących projekt, nowopowstałe parki industrialne i agencje.

20. Przeprowadzenie 2 konferencji nt realizacji projektu (rozpoczynającej i końcowej) dla 100 uczestników/każda.

21. Wspólne działania promocyjne (wyprodukowanie pakietów promocji inwestycji dla Nowego Rozdilu i Jaworowa wraz z drukowanymi broszurami oraz wersjami broszur online. Ponadto w związku z realizacją działań promocyjnych zakłada się że zostaną wytworzone:

-  księga tożsamości marki (brendbuku)

- 1000 egzemplarzy materiałów prezentacyjnych dla parków przemysłowych

- 3 str internetowe

- 3 bilbordy

-12 publikacji w gazetach loalnych,

-3 ogłoszenia w TV,

-1 film promocyjny przygotowany,

-1000 drukowanych broszur promocyjnych,

- zorganizowanie 2 wizyt (press-tour) dla 40 dziennikarzy w każdej, promujące rezultaty projektu

- 2 konferencje

Dzięki realizacji projektu otrzymamy zintegrowany produkt w postaci oferty inwestycyjnej dla podmiotów gospodarczych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Oferta zostanie oparta na bazie udostępnionych terenów inwestycyjnych po stronie polskiej i ukraińskiej. Wspólna oferta inwestycyjna będzie zupełnie nowej jakości i atrakcyjności oraz będzie spełniać oczekiwania inwestorów zarówno poszukujących terenów znajdujących się na terenie UE jak również poza nimi tj. na Ukrainie.

 Przeprowadzenie rekultywacji terenów poprzemysłowych w ramach realizacji projektu pozwoli organom samorządu lokalnego planować tworzenie parków przemysłowych na oczyszczonych/odnowionych terenach. Opracowanie biznesplanów dla Nowego Rozdołu i Jaworowa będzie przebiegało równolegle, ale jako jedyny projekt w celu zapewnienia logicznego połączenia tych dwu parków przemysłowych. Badanie przewiduje trzy etapy pośrednie.

Na pierwszym etapie wykonawcy powinni zebrać informację o istniejących w strefie przygranicznej parkach przemysłowych i innych parkach (analiza konkurentów), zebrać informację o funkcjonujących wielkich przedsiębiorstwach i ewentualnych inwestorach w regionie, uwzględnić badania dotyczące perspektyw rozwoju parków przemysłowych w Nowym Rozdile i Jaworowie, możliwości przeróbki popiołu z usypisk oraz perspektywy rozwoju terenów, na których wydobywano siarkę w Nowym Rozdile i Jaworowie (inne badania). Na podstawie dokonanej analizy autorzy badania powinni opracować scenariusze branżowej specjalizacji parków przemysłowych.

Po omawianiu przez zespół projektu i osoby zainteresowane wyników pierwszego etapu badania, badacze przystępują do realizacji drugiego etapu, który będzie polegał na opracowaniu elementów biznesplanów dwóch parków przemysłowych. W ramach tego zadania należy określić ewentualnych inwestorów (sporządzić listę firm, które nie posiadają mocy produkcyjnych w regionie albo są zainteresowane w poszerzeniu swojej obecności), przeanalizować objętości niezbędnego surowca lub/i jego ewentualnych dostawców. Na podstawie analizy zostaną opracowane wymagania, stawiane do infrastruktury inżynieryjnej, dróg oraz innych elementów zaopatrzenia logistycznego terenów. W ramach danego etapu zostanie dokonana analiza warunków prawnych przyciągania inwestorów i rozmieszczenia zakładów przemysłowych na terenie parku przemysłowego zgodnie z prawem ukraińskim i najlepszymi praktykami UE, zostaną opracowane scenariusze modelu biznesowego parku, szczególnie tej jego części, która dotyczy czynszu dzierżawnego od firm, działających na terenie parku etc. Wynikiem ww. kierunków pracy na danym etapie będzie sporządzenie szczegółowego biznesplanu uwzględniającego obowiązkowe inwestycje na wyposażenie parku technologicznego, kosztorysy bieżących wydatków i zysków z jego funkcjonowania. Dane wyniki drugiego etapu projektu zostaną omówione przez zespół projektu i osoby zainteresowane.

Na trzecim, końcowym etapie badania wykonawcy powinni sporządzić zaawansowany biznesplan, który maksymalnie byłby zgodny z wymaganiami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dane wymagania uwzględniane są przy dokonaniu analizy podobnych biznesplanów, gromadzeniu niezbędnej informacji i szczegółowym obliczaniu wydatków i zysków operacyjnych etc. Na trzecim etapie biznesplan powinien być jedyny dla Jaworowa i Nowego Rozdołu (jeden dla ukraińskiej części projektu).

Przeprowadzenie prac wymaga posiadania kompetencji w zakresie opracowania i sporządzenia biznesplanów wielkich projektów przemysłowych i infrastrukturalnych, posiadania źródeł informacji, dotyczącej źródeł zysków/przychodów i struktury wydatków parków przemysłowych w UE, fachowców w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania parków przemysłowych na Ukrainie itp.

Zakładamy, że

1. Projekt wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska. W ramach realizacji projektu zaplanowane jest przeprowadzenie rekultywacji i oczyszczenia terenu w Jaworowie i Nowym Rozdile o powierzchni ogólnej 120 ha. Prace będą obejmowały działania przygotowawcze, likwidację szybów, rekultywację techniczną, i oczyszczenie terenu.

2. Projekt wpłynie na wyrównanie szans z osób z obszarów zmarginalizowanych ( w tym z terenów wiejskich) ułatwiając im dostęp do instytucji otoczenia biznesu , oraz do możliwości rozwijania biznesu.