Portal turystyczny Lubaczowa

Lubaczów - Jaworów dwa potencjały, wspólna szansa

Oferta inwestycyjna

Przygraniczne położenie i czyste środowisko naturalne, a także sąsiedztwo uzdrowisk w Horyńcu Zdrojusprawia, że miasto Lubaczów jest wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu.   Duży zasób siły roboczej chętnej do przekwalifikowania się, regularny wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji ludności sytuuje lubaczowian jako ludzi w których warto zainwestować. Samozatrudnienie mieszkańców jak i tworzenie nowych miejsc pracy wspomaga rozwój budowy osiedli domów jednorodzinnych, co wskazuje na potencjał jaki drzemie w mieszkańcach. Niewykorzystany w pełni potencjał ludzki oraz wolne obiekty produkcyjne gotowe do przyjęcia inwestorów świadczą o możliwościach szybkiego i sprawnego zorganizowania się w przedsięwzięciu. Sprawne zarządzanie przez władze, które wyznaczyły nowe tereny pod budowę obiektów produkcjnych znajdujących się przy ul. Technicznej oraz możliwość wykorzystania sąsiedztwaUkrainy dla rozwoju handlu i współpracy gospodarczej z rynkiem wschodnim sprawiają, że Lubaczów jest atrakcyjny dla inwestorów. W ramach projektu pn.  "Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i Nowy Rozdół"zostanie wybudowana infrastruktura drogowa,(kanalizacja sanitarna i deszczwa, woda, eanergia elektryczna dla terenów o pow. 22,6 ha) oraz opracowania  strategia przyciągania kapitału zewnętrznego. co może być  szansą na rozwój przedsiębiorczości lokalnych społeczeństw i tworzenie nowych miejsc pracy.  

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie 

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

Lubaczów, ul. Techniczna

Miasto / Gmina

Town / Commune

Lubaczów

Powiat

District

Lubaczowski

Województwo

Province (Voivodship)

Podkarpackie

Powierzchnia nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

Łączna powierzchnia – 22,6759 ha.

dz.3200_13 – 9,2377 ha,

dz.3200_19 – 2,9881 ha,
dz.3200_25 – 1,3870ha,

dz.3200_26 – 1,0082ha,
dz.3200_27 – 1,0048ha,

dz.3200_28 – 1,0068ha,
dz.3200_29 – 1,0043ha,

dz.3200_30 – 1,0033ha,
dz.3200_31 – 1,0005ha,

dz.3200_32 – 1,0138ha,
dz.3200_33 – 1,0131ha,

dz.3200_34 – 1,0083ha.

Kształt działki

 The shape of the site

Wielobok

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

Istnieje możliwość połączenia z działkami sąsiadującymi.

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]

including 23% VAT

20,00

Właściciel / właściciele

Owner(s)

Gmina Miejska Lubaczów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – „Tereny Wytwórczo-Składowe ul. Techniczna w Lubaczowie” – Uchwała Nr 379/XLV/06 z dnia 30.06.2006r

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

Tereny Wytwórczo Składowe – teren oznaczony symbolem P/U/UH przeznacza się pod produkcję, usługi, usługi handlowe o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]

Soil class with area [ha]

Ps V –  5,2377 ha

Ps VI – 3,4561 ha

N -  0,3214

Ps V –  1,3070 ha

Ps VI – 1,6811 ha

Ps VI - 0,3050 ha

N - 1,0820 ha

Ps V - 0,1104 ha

PsVI – 0,7558 ha

N – 0,1420ha

Ps V - 0,1872 ha

PsVI – 0,8176 ha

Ps V - 0,1225 ha

PsVI – 0,8843 ha

Ps V - 0,6142 ha

PsVI – 0,3901 ha

Ps IV - 0,2707 ha

PsV – 0,7326 ha

Ps V - 0,0193 ha

PsVI – 0,9677 ha

N – 0,0135 ha

Ps VI – 1,0138 ha

Ps VI – 1,0131 ha

Ps V - 0,0181ha

Ps VI – 0,9902ha

Różnica poziomów terenu [m]

Differences in land level [m]

1,8

Obecne użytkowanie

Present usage

Działka nieużytkowana.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

N

Poziom wód gruntowych [m]

Underground water level [m]

0,8 – 2,3 m depending on the elevation of terrain , wybudowano zbiornik wód opadowych

 Czy były prowadzone badania geologiczne

 terenu (T/N)

 Were geological research done (Y/N)

Wykonano opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb MPZP terenów wyt.- składowych przy ul. Technicznej

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

dz.3200_13 – 9,2377 ha – brak,

dz.3200_19 – 2,9881 ha – brak,
dz.3200_25 – 1,3870ha – brak,

dz.3200_26 – 1,0082ha – gazociąg,
dz.3200_27 – 1,0048ha – gazociąg,

dz.3200_28 – 1,0068ha – brak,
dz.3200_29 – 1,0043ha – brak,

dz.3200_30 – 1,0033ha – brak,
dz.3200_31 – 1,0005ha – gazociąg,

dz.3200_32 – 1,0138ha – brak,
dz.3200_33 – 1,0131ha – brak,

dz.3200_34 – 1,0083ha – brak.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)

N

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)

N

Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

dz.3200_13 – 9,2377 ha,
dz.3200_19 – 2,9881 ha,
dz.3200_25 – 1,3870ha,
dz.3200_31 – 1,0005ha,
dz.3200_32 – 1,0138ha,
dz.3200_33 – 1,0131ha,

dz.3200_34 – 1,0083ha - w budowie – droga KDW przeznaczona do obsługi komunikacyjnej terenu klasa ul. D, szer. jezdni 6m, szer. pasów ruchu 3m, szer. w liniach rozgraniczających 10m, połączona z drogą KDL klasy L szer. jezdni 7m

dz.3200_26 – 1,0082ha,
dz.3200_27 – 1,0048ha,
dz.3200_28 – 1,0068ha,
dz.3200_29 – 1,0043ha
dz.3200_30 – 1,0033ha - projektowana w mpzp droga KDL

Termin zakończenia wrzesień 2015

Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national road [km]

Do autostrady A4 – 40 km,

Do drogi krajowej – 30 km.

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

 Sea and river ports located up to  200 km

Brak

Kolej [km]

Railway line [km]

Lubaczów – 0,5 km

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]

Lubaczów, 2 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

Rzeszów 100 km,
Lwów 88 km.

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest province capital [km]

Rzeszów 100 km.

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

Y

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point  (distance from
        boundary) [m] 

Od 200 do 800 m

 • Napięcie

        Voltage [kV]                 

średnie

 • Dostępna moc

       Available capacity [MW]     

Do uzgodnienia

Gaz na terenie (T/N)

       Gas (Y/N)

dz.3200_25, dz.3200_26, dz.3200_27, dz.3200_31.

 • Odległość przyłącza od granicy działki

       Connection point (distance from
       boundary) [m]

0 do 200

 • Wartość kaloryczna

       Calorific value [MJ/Nm3]

Brak danych

 • Średnica rury

        Pipe diameter [mm]     

Ø  140

 • Dostępna objętość

       Available capacity [Nm3/h]           

Nie dotyczy

Woda  na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

T

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
        boundary) [m]

projektowana i realizowana w drodze KDW w odległości około 12 m do 80 m od granicy terenu

 • Dostępna objętość

       Available capacity [m3/24h]      

Przekrój – Ø  90-160 ciśnienie w miejscu włączenia 0.3-0.4 MPa

Kanalizacja na terenie (T/N)

              Sewage discharge (Y/N)

T

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
        boundary) [m]

  w drodze KDW w odległości około 12 m do 80 m od granicy terenu

 • Dostępna objętość

        Available capacity [m3/24h]       

Kan. Ø 200 SN12

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

 sieć kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki za pośrednictwem proj. przepompowni ściekiów sanitarnych I kolektora tłocznego do istniejących kolektorów miejskich na miejską oczyszczalnię ścieków

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

        Connection point (distance from
        boundary) [m]

(w przypadku braku prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

Uwagi

Comments

Tereny inwestycyjny  leżą przy  ważnych szlakach komunikacyjnych wschodniej Polski:

-              drodze nr 867, Jarosław - Horynie-Zdrój,

-              drodze nr 899 Tomaszów Lubelski — Budomierz (  przejście graniczne z Ukrainą).

Z Lubaczowa prowadzą drogi do przejść granicznych w Korczowej (przejście graniczne z Ukrainą - 25 km), Hrebennem (przejście graniczne z Ukrainą - 50 km), Budomierzu   - 12 km.

Przez Lubaczów przebiega linia kolejowa Munina – Hrebenne 101, która prowadzi do granicznej stacji przeładunkowej w Werchracie (szeroki tor). Linia przebiega w odległości 500 m od terenów inwestycyjnych. Z terenów inwestycyjnych zostanie utworzony park przemysłowy, do końca roku 2015 zostanie powołana agencja rozwoju lokalnego która zajmie się administrowaniem i utrzymaniem parku przemysłowego, kontaktami z inwestorami. Na terenie parku został wybudowany zbiornik o wym. 40/50 m służący do gromadzenia wód gruntowych.. Głębokość zbiornika 1 ,40 m.  . Zespół Szkół w Lubaczowie jest nowoczesną szkołą, gotową uruchomić w zależności od potrzeb  każdy profil.  Obecnie w technikum młodzież kształci się w specjalizacji operator programista obrabiarek CNC. W zszkole zawodowej młodzież kształci się w następujących zawodach: murarz, posadzkarz, elektryk, monter - elektronik, elektromechanik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, cieśla, ślusarz.

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

fundusze_ue@um.lubaczow.pl

Osoby do kontaktu

Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Anna Jarosławiec, tłumacz@um.lubaczow.pl  fluent in writing and speech

Andrzej Kania
ostatnia aktualizacja: wtorek, 4. sierpnia 2015